Dead Winter Carpenters

Dead Winter Carpenters in Saranac Lake on 04/26/14